Informacje

W tej części naszej strony zawarliśmy ważne informacje dotyczące warunków składanych przez nas ofert, a także warunków realizacji zamówień w naszej drukarni. Dotyczy to jednak tylko zamówień składanych za pośrednictwem naszych Specjalistów ds. Marketingu. Natomiast zamówienia składane przez System b2b podlegają „Regulaminowi realizacji zamówień składanych poprzez System b2b Drukarni Beltrani”.

Ponadto zamieściliśmy szereg wskazówek dotyczących poprawnego przygotowania projektów graficznych i plików, ich przesyłania i akceptacji oraz szereg innych ważnych informacji.

Warunki oferty

Ważność oferty

Przesłana przez nas oferta, o ile nie jest w niej napisane inaczej, ważna jest przez 7 dni. To oznacza, że (z uwzględnieniem zastrzeżenia poniżej) zobowiązujemy się przyjąć zamówienie na przedmiot oferty w zaproponowanych cenach i na określonych na tej stronie warunkach do 7 dni od przesłania oferty.

Niemniej jednak na życzenie Klienta zazwyczaj potwierdzamy ważność cen przesłanych ofert nawet kilka miesięcy później.

Ograniczenia oferty

Prosimy wziąć pod uwagę, że ze względu na ograniczenia technologiczne zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia po zapoznaniu się z konkretnym projektem graficznym. Nie jesteśmy bowiem w stanie wydrukować dobrze wszystkich projektów, a nie chcemy podejmować się takich zadań, którym nie jesteśmy w stanie sprostać na wysokim poziomie. Takie przypadki stanowią jednak mniej niż 1% trafiających do nas zamówień.

Dlatego ostatecznie ofertę potwierdzić możemy dopiero po otrzymaniu projektu graficznego.

Terminy realizacji

Termin realizacji konkretnego zamówienia ustalamy każdorazowo w trybie negocjacji. W miarę możliwości technicznych zamówienia staramy się realizować w terminie oczekiwanym przez Klienta. Dlatego w ramach rozeznawania możliwego terminu realizacji prosimy raczej wskazywać oczekiwany termin realizacji oraz planowany termin przesłania projektu graficznego i akceptacji jego obrazu po zrastrowaniu. My postaramy się zaproponowane terminy potwierdzić, a w razie braku możliwości zaproponować najbliższe możliwe.

Ustalony w powyższym trybie termin jest aktualny jedynie pod warunkiem bezzwłocznego złożenia zamówienia. Nawet kilkugodzinna zwłoka w złożeniu zamówienia może z uwagi na dużą ilość wpływających do nas każdego dnia zamówień wymagać ustalenia terminu realizacji na nowo.

Podkreślamy ponadto, że opóźnienie w stosunku do uzgodnionego terminu przesłania plików z projektem graficznym lub akceptacji ich obrazu po zrastrowaniu może spowodować przesunięcie ustalonego terminu realizacji (w pesymistycznym scenariuszu także o okres dłuższy niż samo opóźnienie).

Warunki i terminy płatności

Jeżeli oferta nie zawiera innej informacji odnośnie warunków płatności, to założono w niej płatność gotówką przy odbiorze. Niemniej jednak w drodze negocjacji możliwe jest ustalenie dogodnego odroczonego terminu płatności.

Procedura zamówienia

By złożyć zamówienie wystarczy dokonać telefonicznych ustaleń z naszym Specjalistą ds. Marketingu, a następnie potwierdzić jego złożenie - w zależności od wartości zamówienia oraz historii naszej współpracy - w formie:

 • uproszczonej - tj. e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia zgodnego z przesłaną przez nas do potwierdzenia specyfikacją,
 • lub standardowej - tj. podpisania przygotowanej przez nas umowy o dzieło.

Warunki realizacji zamówienia

Uwagi ogólne

Zamieszczone poniżej istotne informacje, reguły współpracy i specyficzne wymagania w zakresie parametrów technicznych i sposobu przygotowania projektów graficznych do arkuszowego druku offsetowego oraz zawierających je plików, a także sposobów ich dostarczenia do drukarni stanowią warunki, na jakich realizujemy zamówienia. Ścisłe zastosowanie się do nich umożliwi optymalizację zarówno jakości produktu, sprawności procesu jego realizacji, a także ograniczy ryzyko rozbieżności produktu z oczekiwaniami.

Podstawowe definicje

Spad – obszar grafiki wychodzący poza linię cięcia definiującą format strony netto. Brak spadu powoduje powstawanie błędów w trakcie operacji introligatorskich.

Impozycja – ułożenie projektu graficznego na arkuszach drukarskich.

Rastrowanie – przeliczenie obrazu przesłanego przez Klienta projektu graficznego na będący jego odwzorowaniem obraz rastrowy (czyli siatki drukowanych punktów), który zostanie docelowo dokładnie w takiej postaci przeniesiony (ang. offset) z form drukowych na arkusze papieru w procesie druku.

Ozalid – wydruk próbny niskiej jakości graficznej wykonywany techniką druku atramentowego w rozmiarze rzeczywistym służący jako model poszczególnych arkuszy drukarskich dzieł (książek, broszur, katalogów) już po ich zrastrowaniu i impozycji; wykorzystywany do kontroli zgodności merytorycznej odwzorowania projektu graficznego po zrastrowaniu z zamierzeniami autora oraz do wykonania makiety docelowego produktu mającej z kolei na celu weryfikację poprawności impozycji dzieła na arkusze drukarskie.

Densytometr – urządzenie służące do pomiaru gęstości optycznej.

Materiały wzorcowe – materiały służące jako wzorzec barw w procesie drukowania. Jedynymi materiałami, które podejmujemy się traktować jako wzorcowe są zaakceptowany przez Klienta przy maszynie arkusz lub certyfikowany proof kontraktowy.

Proof kontraktowy – wydruk próbny symulujący rzeczywisty efekt procesu drukowania daną techniką, zgodnie z warunkami określonymi w normie ISO 12647-2. Podstawą uznania proofa za proof kontraktowy jest jego certyfikacja.

Certyfikacja proofa – proces weryfikacji poprawności wykonania proofa, polegający na określeniu różnicy barwy pomiędzy wartościami pomierzonymi na polach paska kontrolnego zamieszczonego na proofie, a wartościami docelowymi. Wartości docelowe określane są na podstawie profilu ICC, z którym wykonywany jest proof. Certyfikacja proofa może się odbywać u Klienta lub w drukarni.

Certyfikowany proof – proof z załączonymi wynikami pomiaru różnicy barw ΔE nie przekraczającymi granicy tolerancji określonej w normie ISO 12647-2.

Profil ICC – plik cyfrowy zawierający charakterystykę barwną danego urządzenia. Profil ten jest zgodny z wymaganiami określonymi przez Specyfikację ICC.

Przekazywanie plików z projektami graficznymi

Pliki z projektami graficznymi należy przesyłać na specjalnie utworzone pod każde zamówienie konto na naszym serwerze FTP. Dane umożliwiające dostęp do serwera - login i hasło - są przesyłane przez Specjalistę ds. Marketingu bezzwłocznie po złożeniu zamówienia (lub nawet przed). Po ewentualnym uzgodnieniu materiały można również dostarczać na najpopularniejszych nośnikach danych cyfrowych, formatowanych na systemach PC lub Mac (CD-ROM, DVD, Flash USB) lub emailem.

Z uwagi na to, że zazwyczaj pliki z projektami graficznymi trafiają do nas już po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia po zapoznaniu się z nimi ze względu na ograniczenia techniczne także po wcześniejszym potwierdzeniu przyjęcia go do realizacji. Odmowa może być spowodowana całkowitym brakiem technicznych możliwości wykonania z przesłanego projektu prawidłowego produktu o przyzwoitej jakości albo z koniecznością użycia innej (zazwyczaj droższej) technologii, niż przewidziana na etapie sporządzenia oferty. W drugim przypadku realizacja zamówienia możliwa jest po uzgodnieniu jego ceny na nowo.

Termin dostarczenia i akceptacji plików

Za termin dostarczenia plików z projektem graficznym uznajemy moment dostarczenia plików kompletnych, nie wymagających poprawy, bez błędów krytycznych.

Wyraźnie zastrzegamy, że niedotrzymanie umówionego terminu przekazania plików lub akceptacji obrazu po zrastrowaniu może spowodować przesunięcie ustalonego terminu realizacji (w pesymistycznym scenariuszu także o okres dłuższy niż samo opóźnienie).

Z uwagi na to, że zazwyczaj pliki z projektami graficznymi trafiają do nas już po uzgodnieniu terminu realizacji zamówienia, po zapoznaniu się z nimi zastrzegamy sobie prawo do poinformowania Klienta, że z uwagi na niestandardowo trudny (ze względu na ograniczenia technologii, w której pracujemy) charakter zadruku termin realizacji zamówienia musi zostać wydłużony o jeden do dwóch dni dla zachowania optymalnej jakości technicznej produktu. Brak zgody Klienta na przesunięcie terminu realizacji przy jednoczesnym podtrzymaniu woli realizacji zamówienia oznacza zgodę Klienta na wystąpienie w produkcie charakterystycznych wad, takich jak rozmazany zadruk, zabrudzenia, odbijanie itp. Brak zgody Klienta zarówno na przesunięcie terminu realizacji, jak i wystąpienie w produkcie wad oznacza anulowanie zamówienia.

Wymagania w zakresie plików

Jedynym akceptowanym przez nas formatem plików jest kompozytowy PDF zawierający wyłącznie przestrzeń barwną CMYK, a w przypadku druku z kolorów dodatkowych kolory z odpowiednimi nazwami Pantone. Po otrzymaniu plików z niepoprawną przestrzenią barwną, zwracamy o tym informację w raporcie ze sprawdzenia plików i dokonujemy automatycznej konwersji na przestrzeń CMYK. Konwersję, która może spowodować istotne rozbieżności kolorystyczne, wykonujemy jednak na wyłączne ryzyko Klienta. Ryzyka tego uniknąć można jedynie przesyłając pliki w poprawnej przestrzeni barwnej. Drukarnia nie bierze odpowiedzialności za rozbieżność kolorystyczną powstałą z powodu zastosowania w projekcie nazw kolorów Pantone innych niż w zamówieniu. Należy korzystać z kompresji ZIP ponieważ kompresja JPG powoduje uszkodzenia (artefakty) obrazów oraz przejść tonalnych (pasmowanie).

Wszelkiego rodzaju maski na lakier UV lub inne formy uszlachetniania oraz obrysy wykrojników powinny być zawarte w pliku jako osobny kolor spotowy z atrybutem naddrukowania.

Ilustracje zawarte w plikach powinny mieć rozdzielczość 300 dpi, aby uniknąć zjawiska widocznych pikseli rozdzielczość nie powinna być niższa niż 200, a graniczna bezwzględna poniżej której zjawisko jest wyjatkowo widoczne oraz powodująca nieczytelność tych elementów to 150 dpi.

Czcionki w plikach powinny być w zapisie wektorowym (nie mogą być zrastrowane ponieważ powoduje to wrażenie rozmycia krawędzi oraz uniemożliwia naddrukowanie jeżeli są z koloru czarnego). Z publikacji takich jak Corel zaleca się zamianę wszystkich tekstów na krzywe.

Strony powinny być dostarczane jako całość po kolei (niedopuszczalne jest dostarczanie każdej strony w osobnym pliku). Powinny posiadać identyczny format, ustawienia marginesów oraz wewnetrznych informacji o kadrowaniu (trimbox, bleedbox. itp).

Jeśli w publikacji występują kolory Pantone to powinny być zawarte na stronach kompozytowych, niedopuszczalne jest wysyłanie dodatkowych kolorów w osobnych plikach (w przypadku przesłania plików w taki sposób drukarnia nie bierze odpowiedzialności w zakresie spasowania kolorów).

Strony środków i okładek publikacji klejonych powinny być w osobnych plikach (osobny plik na środki, osobny na okładki), a dodatkowo okładki powinny być zmontowane z uzgodnionym wcześniej z drukarnią, odpowiedniej grubości grzbietem. Na wewnętrznej stronie tak zmontowanej okładki należy pozostawić biały grzbiet z poszerzonym białym wybraniem na drugą i trzecią stronę okładki (wybranie jest wymogiem technologicznym dla klejenia).

Wszystkie pliki dostarczane do drukarni powinny posiadać jasno określone nazwy i zakres pagin, które się w nich znajdują oraz rodzaj zawartości jeżeli jest to np. maska na lakier UV, tłoczenie itp.

W nazwie pliku nie wolno umieszczać polskich znaków, spacji oraz znaków specjalnych (* > ! itp.). Dopuszczalny jest tylko znak podkreślenia, jak w powyższych przykładach.

Liniatura, rozdzielczość oraz kąty rastra będą nadpisane w drukarni (patrz pkt "Stosowane ustawienia naświetlania CTP").

Układ graficzny strony

Wszystkie elementy czcionek oraz elementy grafiki należy umieszczać w odległości co najmniej 5 mm od formatu publikacji netto czyli po obcięciu.

Każda strona powinna posiadać minimum 3 mm spad.

Należy zachować 10 mm odstępu od linii formatu dla istotnych elementów grafiki na stronie (zwłaszcza długich, równoległych do krawędzi strony).

Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi

 • dla krojów jednoelementowych 6 pt,
 • dla krojów dwuelementowych 7 pt.

Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi:

 • dla krojów jednoelementowych 8 pt,
 • dla krojów dwuelementowych 10 pt.

Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,25 pt., a linii wykonanych w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze nie mniej niż 0,75 pt.

Czarne teksty powyżej 24 pt mogą być wykonywane z 4 kolorów zgodnie ze składowymi podanymi punkcie 5.

W oprawach klejonej i szyto-klejonej, efektywny format rozkładówek umieszczanych na wewnętrznych stronach okładki ulega zmniejszeniu o szerokość bocznego klejenia tj. 7 mm. Dotyczy to zarówno wewnętrznych stron okładki jak i zewnętrznych środka (stron które zostają sklejone ze sobą).

Efektywny format rozkładówek w egzemplarzu (dotyczy oprawy klejonej) jest mniejszy od nominalnego z powodu niepełnego otwarcia książki. Korekta (zdublowanie obrazu przy wewnętrznej krawędzi strony), jeżeli jest konieczna, powinna być uwzględniona w pliku.

Na dwa powyższe akapity należy zwrócić szczególną uwagę jeśli w projekcie znajdują się elementy przechodzące ze strony na stronę i mają do siebie pasować (teksty, zdjęcia, grafika). Drukarnia nie wprowadza korekty układu lub formatu strony i nie odpowiada za niezgodność z intencjami w przypadku nieprawidłowo przygotowanych w tym zakresie projektów.

Dla oprawy zeszytowej należy uwzględnić zjawisko fizycznego zmniejszania się formatu strony (z powodu grubości grzbietu) a więc zastosować odpowiednio powiększone marginesy wewnętrzne i spady. Drukarnia koryguje na etapie montażu położenie stron kompensując efekt grubości grzbietu. Korekta jest wyliczana wyłącznie w oparciu o gramaturę papieru. Powoduje to zabranie obrazu wzdłuż linii grzbietu, tym więcej im pagina jest bliższa środka egzemplarza. W takich przypadkach zakłada się automatycznie, że układ/projekt strony pozwala na tę operację. W projektach z elementami przechodzącymi ze strony na stronę na rozkładówkach nie jest to możliwe i musi zostać uwzględnione w projekcie przez Klienta.

Hotstamping

Projekt hotstampingu należy przesłać w jednym pliku z projektem druku jako dodatkowy kolor spotowy nazwany „hotstamping” z naddrukowaniem (tzn. włączonym atrybutem overprint). Tylko przesłanie pliku w takiej formie umożliwi nam udostępnienie do akceptacji obrazu rastrowego z widoczną nałożoną maską hotstampingu, pozwalając zweryfikować zgodność projektu z intencjami.

W projekcie druku nie powinny się znaleźć pasujące elementy (w tym wybranie) do nanoszonych w późniejszym procesie techniką hotstampingu, z uwagi na brak możliwości dokładnego spasowania (tolerancja dla przesunięć wynosi do 1 mm).

W zamówieniu należy sprecyzować kolor folii.

Ograniczenia technologiczne:

 • maksymalna gramatura papieru 350gsm, minimalna 100gsm
 • minimalna szerokość linii, gwarantująca poprawne odwzorowanie rysunku to 0,3mm (w kontrze 1mm)
 • minimalna odległość między elementami pokrytymi folią metaliczną na sąsiednich użytkach to 15mm
 • folia metaliczna jest wrażliwa na zarysowania, można ją pokryć lakierem UV (przy niewielkich powierzchniach krycia) lub laminować folią.
 • w przypadku hot-stampingu widoczne są odbicia na 2-ej stronie (im cieńszy papier tym większy przetłok)

Spiralowanie

Projekt graficzny w przypadku oprawy spiralowej musi uwzględniać margines nie mniejszy niż 10 mm pod otwory na spiralę. Obiekty znajdujące się bliżej mogą zostać wycięte. W odróżnieniu od innych rodzajów opraw spady powinny być przygotowane na każdej krawędzi strony.

Separacje barwne

Maksymalna wartość nafarbienia (TIL) nie powinna być wyższa niż:

 • 330% dla druku na papierach powlekanych, spełniających wytyczne normy ISO 12647-2 (papiery grupy 1 i 2 wg ISO 12647-2)
 • 300% dla druku na papierach powlekanych nie spełniających wytycznych ISO
 • 270% dla druku na papierach niepowlekanych

W przypadkach wątpliwych wartość TIL należy uzgodnić z Drukarnią.

Nie należy budować obszarów czarnej apli tylko z czarnego, ale też maksymalna wartość nafarbienia nie powinna być większa 200%.

W celu uzyskania neutralnego odcienia czerni należy zwiększyć składową cyanu ok. 10% w stosunku do magenty i yellow. Np.: C – 40%, M – 30%, Y – 30%, K – 100%.

Profile ICC

Wszystkie elementy graficzne muszą być w przestrzeni CMYK. Nie należy przysyłać prac w innych przestrzeniach barwnych takich jak RGB, czy Lab.

Konwersja do przestrzeni CMYK powinna zostać wykonana z zastosowaniem ogólnodostępnych profili ICC, zgodnych z zaleceniami normy ISO 12647-2, odpowiednich dla dla różnych klas papierów:

 • ISOcoated_v2_ECI.icc
  (dla papierów powlekanych błyszczących i matowych zgodnych z ISO 12647-2)
 • ISOcoated_v2_300%_ECI.icc
  (dla pozostałych papierów powlekanych błyszczących i matowych)
 • PSO Uncoated_ECI.icc
  (dla papierów niepowlekanych, offsetowych)

W/w profile kolorystyczne można bezpłatnie pobrać z witryny www.eci.org

W przypadku druku na specjalnym rodzaju podłoża, niewymienionym powyżej, rodzaj profilu ICC użytego do separacji pracy, powinien być uzgodniony z drukarnią.

W przypadku papieru, który wyróżnia się w swojej klasie nietypowymi parametrami (np. stopień białości, sposób wykończenia) zbieżność w pewnych obszarach barwnych może być ograniczona.

Sprawdzanie poprawności plików

Po przesłaniu przez Klienta plików z projektem graficznym specjaliści ze Studia CtP drukarni sprawdzają je i w razie wystąpienia jakichkolwiek błędów lub rozbieżności w stosunku do zamówienia lub reguł ich przygotowania przesyłają raport Specjaliście ds. Marketingu, który przesyła go Klientowi.

Jeśli błędy nie są krytyczne, tzn. pomimo stwierdzonych błędów wydruk zawartego w plikach projektu jest możliwy, to Klient może zadecydować o ponownym przesłaniu poprawionych plików lub o kontynuacji pracy na plikach zawierających błędy przejmując tym samym ryzyko otrzymania nieoptymalnego produktu.

Jeśli błędy są krytyczne, to niezbędne jest przesłanie poprawionych plików. W niektórych przypadkach istnieje możliwość zlecenia wykonania poprawek za dodatkową opłatą.

Jakkolwiek drukarnia każdorazowo weryfikuje poprawność przekazanych przez Klienta plików, to jednak nie gwarantuje, iż wszystkie błędy i niezgodności w stosunku do przedstawionych wymagań zostaną zauważone.

Akceptacja obrazu projektu graficznego po zrastrowaniu

Po przesłaniu przez Klienta plików bez błędów krytycznych Studio CtP drukarni dokonuje ich przeliczenia na obraz rastrowy, który zamieszcza zwrotnie na tym samym koncie na serwerze FTP w folderze „do akceptacji” (względnie przesyła emailem) i informuje o tym Specjalistę ds. Marketingu, który informuje o tym Klienta.

Celem udostępnienia Klientowi obrazu projektu po zrastrowaniu jest umożliwienie Mu jedynej i ostatecznej przed właściwym i nieodwracalnym wydrukiem nakładu weryfikacji zgodności merytorycznej obrazu po zrastrowaniu, czyli tego, co docelowo zostanie wydrukowane z zamierzeniami. Po pozytywnej weryfikacji zgodności obrazu po zrastrowaniu z zamierzeniami Klient dokonuje pisemnej akceptacji, w ślad za czym uruchamiamy produkcję.

Jest zatem niezwykle ważne, by Klient przed akceptacją z najwyższą starannością zweryfikował zgodność przekazanego mu do akceptacji obrazu projektu po zrastrowaniu ze swoimi zamierzeniami.

Podkreślamy, że w żadnym stopniu nie kontrolujemy treści, które drukujemy. Wyraźnie zastrzegamy ograniczenie naszej odpowiedzialności do zagwarantowania tożsamości zaakceptowanego obrazu z drukiem nakładowym. To oznacza, że nie ponosimy odpowiedzialności także za błędne zinterpretowanie plików przez nasze oprogramowanie, o ile obraz zawierający błędy został przez Klienta zaakceptowany.

Pliki wystawiane do akceptacji, z uwagi na konieczność ograniczenia ich wielkości w celu sprawnej ich wymiany z Klientem tworzone są w ograniczonej do 250dpi rozdzielczości oraz skompresowane stratną kompresją JPG. Służą jedynie jako podgląd do akceptacji merytorycznej. Ich wady takie jak artefakty, rozmycie krawędzi tekstów, nie będą występować w druku nakładowym (o ile teksty były przygotowane właściwie w formie wektorowej). Pliki te nie służą także jako wzorzec kolorystyczny.

Akceptacja obrazu po zrastrowaniu udostępnionego Klientowi w formie pliku na serwerze FTP może zostać zastąpiona akceptacją Ozalidów dokonaną przez podpis.

Druk „na densytometr”

Jeżeli Klient nie zlecił wykonania proofa kontraktowego, ani nie zastrzegł akceptacji wydruku przy maszynie, to wydruki wykonane będą w oparciu o standardowe wartości densytometryczne gęstości optycznych z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. To de facto oznacza, że natężeniem barw sterują bardzo zaawansowane programy komputerowe, w które wyposażone są nasze maszyny drukujące na podstawie odczytów natężenia barw na zadrukowanych już arkuszach. W przypadku braku wyraźnych wskazań zdecydowanie zalecamy takie rozwiązanie. Decyduje się na nie 99% Klientów i praktycznie nie zdarzają się zastrzeżenia.

Druk w kolorach Pantone

Wyraźnie zastrzegamy, że wbrew oczywistej intuicji większości z naszych Klientów nie jesteśmy w stanie zobowiązać się do tego, że kolory Pantone w produktach wykonanych przez nas w oparciu o standardowe procedury będą w pełni zgodne ze wzorami w próbniku Pantone znajdującym się w dyspozycji Klienta, a nawet z poprzednimi produktami, które wykonaliśmy na tym samym rodzaju papieru i tym samym numerem koloru Pantone. Druk w kolorach Pantone, o ile gwarantuje utrzymanie prawie jednolitego koloru na przestrzeni jednej publikacji drukowanej na jednolitym materiale, nie gwarantuje niestety powtarzalności koloru w czasie, co ważne przy wznowieniach.

Mniejsze lub większe rozbieżności druku nakładowego względem próbnika Pantone spowodowane są szeregiem okoliczności technologicznych, spośród których główne to:

 • rozbieżności pomiędzy samymi próbnikami Pantone, w tym nawet pomiędzy tymi z jednej edycji,
 • różnice w technologii druku próbnika i druku offsetowego,
 • różnice w papierze pomiędzy próbnikiem Pantone a produktem,
 • różnice w papierze pomiędzy okładką i środkiem dzieła,
 • zawężenie możliwości użycia poszczególnych pigmentów ze względu na wymagane od nich własności fizykochemiczne – światłoodporność, odporność na alkalia, temperaturę, składniki klejów używanych do foliowania, czy lakierowania UV itp. – ze względu na uszlachetnianie po druku,
 • nietrwałość niektórych pigmentów oraz ich starzenie się,
 • starzenie się, żółknięcie papieru,
 • uszlachetnienie folią różnego rodzaju, lakierem UV,
 • błędy pomiarów i błędy urządzeń pomiarowych.

Do realizacji zamówień z kolorami Pantone używamy farb dostarczanych przez „hubergroup Polska” Sp. z o.o., spółkę-córkę bawarskiej firmy Michael Huber, która produkuje farby drukarskie od 250 lat. Większość takich farb „hubergroup” miesza w krakowskim oddziale według swoich wewnętrznych receptur. Po przygotowaniu farby pracownik mieszalni wykonuje suchą próbę z wymieszanej farby i porównuje ją do będącego w jego dyspozycji próbnika kolorów Pantone, w ślad za czym ewentualnie koryguje mieszankę, aby uzyskać jak najwyższy stopień zgodności, który jest jednak różny w zależności od rodzaju zamówionego koloru.

Tak przygotowanej farby używa następnie w procesie druku operator maszyny offsetowej w naszej drukarni i tylko do prawidłowego zadruku przy użyciu zakupionej w opisanym wyżej trybie farby ograniczamy naszą odpowiedzialność.

W przypadku dalej idących wymagań w tym zakresie, prosimy o wyraźne zgłaszanie ich Specjaliście ds. Marketingu, który w konkretnym przypadku po konsultacji z osobami odpowiedzialnymi u nas za „colour management” może dokonać niestandardowych ustaleń, co jednak może wiązać się z dłuższym terminem realizacji i wyższą od wyjściowej ceną. Jakiekolwiek niestandardowe ustalenia w tym zakresie wiążą nas jedynie pod warunkiem wyraźnego potwierdzenia ich w formie pisemnej.

Kontrola i weryfikacja proofa cyfrowego

Dla prac na podłożach powlekanych można wykonać proofa kontraktowego na całą pracę, a w przypadku prac wielostronicowych, przynajmniej po jednym proofie z każdego arkusza publikacji (np. jednej wybranej strony).

Każda odbitka kontraktowa dostarczana do drukarni musi posiadać nazwę pracy, do jakiej się odnosi i nazwę profilu ICC użytego do jej wykonania.

Proofy powinny być certyfikowane. Jeśli klient nie ma takiej możliwości drukarnia może wykonać kontrolę proofów i ich certyfikację we własnym zakresie.

Na wszystkich proofach dostarczanych do drukarni powinien się znajdować pasek kontrolny umożliwiający kontrolę i certyfikację. Zalecany jest pasek Ugra/FOGRA MediaWedge V. 3.3a.

Dopuszczalne odchylenia od wartości wzorcowych wynoszą:

 • delta E dla barwy podłoża < 3,0
 • delta E średnia < 3,0
 • delta E maksymalna dla barw pierwszorzędowych (CMYK) < 5,0
 • delta E maksymalna < 6,0
 • delta H maksymalna dla barw pierwszorzędowych (CMYK) < 2,5
 • delta H średnia dla pól balansu szarości < 1,5

Warunki wykonywania pomiaru:

 • biały podkład, illuminant D50, obserwator 2°,
 • brak filtra UV, brak filtra polaryzacyjnego,
 • mierzona wartość absolutna bez uwzględniania koloru podłoża.

Odbitka próbna powinna być wykonana z tych samych plików, które zostaną dostarczone do Drukarni, tj. po ostatniej korekcie plików przekazanych do druku.

Odbitki kontraktowe powinny być wykonywane z zastosowaniem profilu ICC ISOcoated_v2_ECI.icc (dla symulacji druku na papierach powlekanych błyszczących i matowych zgodnych z normą ISO 12647-2).

Proof powinien uwzględniać symulację podłoża drukowego.

Drukarnia nie wykonuje i nie przyjmuje proofów jako wzorców kolorystycznych symulacji druku na papierach niepowlekanych - offsetowych. Pomimo że istnieją profile i symulacje podłoży niepowlekanych z naszego doświadczenia wynika, że rozbieżności w druku są tak duże, że jedyną możliwą formą uzyskania wzorca jest akceptacja druku nakładowego.

Wizualna ocena proofów

Ze względu na zjawisko „metamerii” wizualną ewaluację proofów oraz zbieżności druku z proofem należy przeprowadzać w standardowych warunkach oświetleniowych, zgodnych z normą ISO 3664: 2000, w szczególności zwłaszcza:

 • oświetlenie o rozkładzie spektralnym zbliżonym do iluminantu D50 (odpowiadająca temperatura barwowa 5000 K)
 • wskaźnik CRI nie powinien być niższy niż 95. (CRI (ang. Colour Rendering Index) – współczynnik oddawania barw, charakteryzujący źródło światła. Wyrażony jest liczbą z przedziału od 0 (dla światła monochromatycznego) do 100 (dla światła białego). Określa, jak wiernie postrzegamy barwy oświetlonych przedmiotów. Im współczynnik ten jest wyższy, tym barwy są lepiej oddawane. Niskim współczynnikiem CRI charakteryzują się np. niskoprężne lampy sodowe, a wysokim światło słoneczne.)
 • Natężenie oświetlenia na oglądanej powierzchni materiałów powinno wynosić ok. 2000 lx, a otoczenie i podkład, na którym ocenia się materiały powinno być neutralnie szare i matowe.

Uwagi dodatkowe

Ze względu na specyfikę technologii druku offsetowego i fakt, że proof kontraktowy wykonywany jest w innej technologii wydruku, która jedynie symuluje właściwą, proof kontraktowy może nie oddawać w 100% barw uzyskanych na arkuszu. Zależne jest to przede wszystkim od rodzaju danej barwy oraz ułożenia poszczególnych barw na arkuszu drukarskim.

W przypadku akceptacji druku przez Klienta, materiałem wzorcowym staje się arkusz drukarski zaakceptowany i podpisany przez Klienta, z zachowaniem tolerancji określonej w normie ISO 12647-2.

Jeśli przewidziany jest druk kolorów dodatkowych, należy poinformować o tym drukarnię. Kontrola poprawności odwzorowania kolorów Pantone odbywa się przez porównanie druku z wzorcową próbką Pantone’a.

Druki z wcześniejszych edycji z uwagi na różnice w sposobie przygotowania materiałów i procesie drukowania, odmienne ułożenie danego użytku na arkuszu oraz różnice wynikające ze zmiany barwy papieru i farb drukarskich w czasie nie mogą stanowić wzorca kolorystycznego.

Druki uszlachetniane następnie lakierami UV lub foliowane mogą zmieniać swoją barwę w stosunku do odbitek kontraktowych.

Stosowane ustawienia naświetlania CTP

Domyślnie drukarnia stosuje następujące ustawienia:

 • Rozdzielczość naświetlania: 2400 dpi
 • Liniatura rastra:
  • 150 lpi dla papierów niepowlekanych,
  • 175 lpi dla papierów powlekanych
 • Kąty rastra: C-15° M-45° Y-0° K-75°
 • Raster klasyczny AM.

Stosujemy wymuszenie naddruku czarnego koloru w pokryciu 100% oraz wybranie białych elementów, które mogłyby zawierać atrybut naddruku. Domyślnie stosujemy automatyczne zalewkowanie o grubości 0,06 mm.

Pakowanie produktów

Sposób pakowania produktów jest zawsze określony w ofercie i potwierdzeniu zamówienia. Natomiast ilość produktów w paczkach każdorazowo ustalana jest według naszego uznania już na etapie pakowania. W przypadku szczególnych oczekiwań w tym zakresie prosimy o ich wyraźne zgłoszenie i zadbanie, aby zostały one szczegółowo opisane w potwierdzeniu zamówienia lub korespondencji dotyczącej zamówienia. Mogą się one wiązać z dodatkowymi kosztami. Przepakowywanie uprzednio spakowanych już produktów w wyniku spóźnionej dyspozycji Klienta w tym zakresie oprócz dodatkowej opłaty niesie też ze sobą ryzyko opóźnienia terminu realizacji, gdyż nie zawsze mamy od ręki czas, żeby to zrobić.

Przesyłki kurierskie

W przypadku skorzystania ze sposobu dostawy "Kurier Drukarni" na terenie Polski produkt wyślemy kurierem jedną z dwóch Firm: DPD na ich „Warunkach wykonywania usług krajowych” dostępnych na stronie https://www.dpd.com.pl/Wysylka/Warunki-wykonywania-uslugi-krajowe lub Rabenem, na ich „Warunkach Świadczenia Usług” dostępnych na stronie https://polska.raben-group.com/uslugi/fresh-logistics/transport-krajowy/ogolne-warunki-swiadczenia-uslug-przewozowych/.

W przypadku nietypowych potrzeb lub oczekiwań w tym zakresie (np. ubezpieczenie, gwarancja czasu dostawy, odszkodowanie za opóźnienie itp.) sugerujemy weryfikację możliwości ich zaspokojenia i dodatkowych kosztów z naszym Specjalistą ds. Marketingu lub zamówienie kuriera we własnym zakresie. Wyraźnie zastrzegamy, że nie jesteśmy w stanie w żadnym zakresie brać odpowiedzialności za Firmy Kurierskie, aczkolwiek mamy z nimi bardzo dobre doświadczenia, a wpadki zdarzają im się bardzo rzadko.

Polecamy:


kalibracje

Kalibracje.pl - Strona oferująca kalibracje monitorów, skanerów i maszyn offsetowych